Back to Top

Podmienky účasti

1.Svojim podpisom na prihláške, ktorej súčasťou je prehlásenie účastníka, beriem na vedomie, že akákoľvek účasť mojej osoby na pretekoch “Hornoveský cyklopretek“ 2020 môže byť životu nebezpečná a ďalej som si vedomý toho, že v súvislosti s týmy to pretekmi, ktorého sa zúčastňujem hrozí mojej osobe nebezpečenstvo vážneho zranenia/ či smrti, resp. ďalšie iné závažné následky, akými môžu byť napr.: podvrtnutie, vykĺbenie končatín, preťaženie, zlomeniny, teplé a chladné zranenia, uhryznutie a uštipnutie hmyzom a iných zvierat, iné fyzické zranenia, psychické traumy a ďalšie nehody, ktoré môžu nastať následkom účasti na týchto pretekoch a potenciálne trvalé ochrnutie alebo smrť.

2. Súhlasím so všetkými rizikami trate, známymi či neznámymi, aj keby nastali v dôsledku nedbanlivosti organizátorov súťaže. Zároveň vyhlasujem, že ak uvidím nezvyčajné alebo určité riziko / nebezpečenstvo pri účasti mojej osoby na tejto akcii, osobne vynaložím čo najväčšie úsilie na to, aby som ďalej nesúťažil a upozornil organizátorov ako aj ostatných účastníkov pretekov na možné riziko nebezpečenstva.

3. Som si plne vedomý, že preteky sa konajú aj na verejných a účelových komunikáciach a to za plnej cestnej premávky a preto budem dodržiavať pravidlá cestnej premávky a nebudem svojim konaním obmedzovať a ohrozovať ostatných pretekárov a účastníkov cestnej premávky.

4. Ja, sám za seba, za mojich dedičov, príbuzných, a vykonávateľov môjho závetu sa podpisom na prihláške výslovne vzdávam všetkých mojich záväzkov, pohľadávok, podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči organizátorom a usporiadateľom pretekov „Hornoveský cyklopretek ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s pretekmi ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, s čím som plne uzrozumený.

5. Týmto udeľujem svoj výslovný súhlas pre vyššie uvedené osoby, ktoré budú riadiť predmetnú udalosť, aby mohli využiť všetky fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky, alebo akýkoľvek iný zvukový alebo obrazový záznam z tejto udalosti na ich ďalšie šírenie všetkými dostupnými médiami na akýkoľvek účel bez obmedzenia, bez náhrady a bez nároku na akékoľvek autorské práva. Beriem na vedomie, že vyššie uvedené osoby uvedené v tomto vyhlásení majúce na starosti prípravu a zabezpečenie týchto pretekov a ich zástupcovia majú neobmedzené právo na celom svete využívať, zverejňovať, publikovať, vysielať alebo inak šíriť vyobrazenie alebo informácie o mojej osobe v súvislosti s konaním a propagáciou tohto preteku a taktiež súhlasím s tým, aby moja podobizeň, resp. údaje, ktoré som poskytol organizátorom pretekov sa mohla objaviť v televízii, konkrétne v káblových a miestnych televíznych programoch a vo všetkých tlačených materiáloch a v inom formáte alebo na inom médiu (vrátane elektronických médií), bez akejkoľvek náhrady mojej osobe, bez akéhokoľvek finančného plnenia. Zároveň svojim podpisom na prihláške sa výslovne vzdávam podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči organizátorom, usporiadateľom týchto pretekov ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, konkrétne v súvislosti s využitím mojich autorských práv uvedenými osobami.

6. Dávam výslovný súhlas s prvou pomocou a lekárskym ošetrením mojej osoby, ak dôjde k zraneniu alebo poraneniu mojej osoby na tejto akcii. V prípade zranenia iného účastníka mu podľa potreby poskytnem a privolám pomoc.

7. Som si ďalej vedomý tej skutočnosti, že organizátori pretekov majú právo bez akejkoľvek náhrady odložiť, zrušiť alebo zmeniť akciu kvôli počasiu alebo i z iných príčin, ktoré nemôžu kontrolovať alebo ktorá môže ovplyvniť zdravie a bezpečnosť účastníkov.

8. Svojim podpisom na prihláške, ktorej súčasťou je prehlásenie účastníka, zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov (do 18. roku prihlášku podpisuje zákonný zástupca), netrpím žiadnou závažnou chorobou, neutrpel som žiaden úraz a ani nie som postihnutý na žiadnu duševnú alebo inú poruchu, ktoré by mohli nejakým spôsobom obmedziť moju účasť na týchto pretekoch.Svojim podpisom potvrdzujem, že som fyzicky zdatný (trénovaný) zdolať prekážky, ktoré sa budú nachádzať na trati pretekov, som dostatočne skúsený ich zdolať a moje športové náčinie (bicykel) je technicky v poriadku tak, aby neohrozilo moju bezpečnosť alebo bezpečnosť usporiadateľov, divákov a ostatných účastníkov týchto pretekov,budem mať na hlave riadne pripevnenú cyklistickú prilbu. Počas preteku nebudem telefonovať a používať slúchadlá. Moja účasť na pretekoch „Hornoveský cyklopretek“ je dobrovoľná. Svojim podpisom potvrdzujem, že mám riadne uzatvorené zdravotné poistenie v prípade akéhokoľvek úrazu mojej osoby v súvislosti s týmyto pretekmi.