Informácie o spracúvaní osobných údajov

Hornoveský občan, o.z.

(ďalej Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje v súlade s GDPR (Nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s platnosťou od 25.5.2018 a Stanovami občianskeho združenia Hornoveský občan.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Hornoveský občan, o.z. (ďalej len Prevádzkovateľ), Horná Ves 44/F, 967 01 Horná Ves, IČO: 92 194 270, ktorý je prevádzkovateľom informačných systémov pre realizáciu Podujatí a pre marketingové účely Prevádzkovateľa.

2. Účely spracúvania osobných údajov

a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré poskytne, pre spracovanie štartovej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, meranie a vyhodnotenie dosiahnutého času na Podujatiach ako športového výkonu, zverejnenie štartovej a výsledkovej listiny a dosiahnutého času ako športového výkonu na webovej stránke www.hv-cyklo.eu , a v ďalších elektronických a printových médiách, ďalej zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo). Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje pre umožnenie platnej registrácie Účastníka na Podujatie, priradenie platby k prihláške, zabezpečenie všetkým účastníkom objednaných služieb a produktov súvisiacich s registráciou a účasťou na Podujatí, zabezpečenie riadneho priebehu Podujatia, informačného servisu, komplexnej starostlivosti o Účastníka Podujatia na štarte, na trati a v cieli, pre účely identifikácie Účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby Podujatia. Ďalej spracovanie osobných údajov za účelom archivácie dosiahnutých športových výsledkov Účastníka, štatistické účely, zabezpečenie informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, ďalej za účelom spracovania dokumentačných materiálov pre informačné a dokumentačné účely partnerov Podujatí.
Právny základ:

Čl.6, ods.1. písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) – dotknutá osoba, resp. jej zákonný zástupca, vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Keďže sú tieto osobné údaje získavané za účelom poskytnutia služby, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Kategória dotknutých osôb: Registrovaní účastníci podujatia (pretekári)

Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ulica, PSČ, mesto, štát, klub, najlepší čas vo zvolenej disciplíne, e-mail, telefónny kontakt, identifikácia objednaných služieb a produktov, dátum a čas registrácie, prezentácie, dátum a stav platby, výsledný čas pretekára.

Lehota na vymazanie osobných údajov: 1 rok

Kategória príjemcov: nie sú určení

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie pre prenos: prenos sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia /technické/organizačné/personálne: Prevádzkovateľ dodržiava Bezpečnostné opatrenia a svoju Bezpečnostnú politiku pri ochrane osobných údajov v súlade s GDPR.

b) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre marketingové účely prevádzkovateľa na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý udeľuje dotknutá osoba dobrovoľne zaškrtnutím políčka vo formulári pri registrácii pretekára na webovej stránke www.hv-cyklo.eu
Právny základ:

Čl.6, ods.1. písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) – dotknutá osoba, resp. jej zákonný zástupca, vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Tento súhlas je platný počas doby trvania registrácie pretekára na webovej stránke www.hv-cyklo.eu. Prevádzkovateľ odstráni z databázy osobné údaje Pretekára, ak písomne požiada Prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov.

Kategória dotknutých osôb: Registrovaní účastníci podujatia (pretekári)

Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje

Zoznam osobných údajov: Meno, Priezvisko, dátum narodenia, ulica, PSČ, mesto, štát, e-mail, telefónny kontakt.

Lehota na vymazanie osobných údajov: 1 rok

Kategória príjemcov: nie sú určení

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie pre prenos: prenos sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia /technické/organizačné/personálne: Prevádzkovateľ dodržiava Bezpečnostné opatrenia a svoju Bezpečnostnú politiku pri ochrane osobných údajov v súlade s GDPR.

3. Poučenie o právach dotknutej osoby

a) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

b) Právo dotknutej osoby možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

c) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

d) Dotknutá osoba, na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

e) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.

f) Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

g) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

h) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

  • Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov a. a b. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.